Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje svojim zákazníkom, že spracúva ako prevádzkovateľ ich osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov a potenciálnych zákazníkov e-shopu nachádzajúceho sa na doméne www.holifoli.sk (ďalej spolu len ako „Dotknuté osoby“).
1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je:

Ing. Nikola Hanusková

Pastierska 3606/21, 900 31 Stupava

IČO 54425395

DIČ 1084441204

holifolishop@gmail.com

Okresný úrad Prievidza

Číslo živnostenského registra: 340-47368

 

 2. Čo sú to cookies a účel spracúvania osobných údajov

Neexistujú žiadne rozsiahlejšie webové stránky, ktoré by nepoužívali cookies. Ich zmyslom je zabezpečiť vám tú najlepšiu možnú užívateľskú skúsenosť.

Čo sú to cookies?

Pod pojmom cookie si môžete predstaviť malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú ste práve navštívili. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

Súbor cookie tak umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktoré produkty ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia, napr. zapamätanie vášho prihlasovacieho mena, to je výsledok práce cookies.

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb môže byť:

 1. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej stranou je Dotknutá osoba, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb;
 2. plnenie daňových a účtovných predpisov;
 3. zabezpečenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa;
 4. prevádzka webovej stránky Prevádzkovateľa www.holifoli.sk a stránok Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, (Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke a na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies);
 5. organizovanie spotrebiteľských súťaží;
 6. marketingová komunikácia s Dotknutou osobou, ktorá je zákazníkom Prevádzkovateľa (priamy marketing, napr. vo forme zasielania newslettera);
 7. marketingová komunikácia s Dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu k Prevádzkovateľovi (potenciálny zákazník)

 

3. Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je:

 1. 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy;
 2. 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností;
 3. 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabezpečiť a vymáhať jeho prípadné právne nároky;
 4. 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť svojej webovej stránky a svojich stránok na sociálnych sieťach;
 5. 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa uskutočňovať priamy marketing voči svojim zákazníkom (napr. vo forme zasielania newslettera);
 6. 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – poskytnutý súhlas Dotknutej osoby (pri spotrebiteľských súťažiach a marketingovej komunikácii voči osobám bez predchádzajúceho vzťahu k Prevádzkovateľovi).

4. Predmet spracúvania:

Predmetom spracúvania sú:

 1. základné identifikačné a kontaktné osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré boli poskytnuté Dotknutými osobami a sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania (najmä meno, priezvisko, adresa, email, telefón) – poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, bez poskytnutie údajov však nemôže dôjsť k riadnemu plneniu zmluvy s Dotknutou osobou;
 2. cookies – Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky a na účel analýzy prevádzky webovej stránky (štatistika návštevnosti stránky). Cookies predstavujú malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať;
 3. cookies – Prevádzkovateľ využíva cookies na svojich stránkach na sociálnych sieťach. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/;

5. Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

 1. externý účtovník Prevádzkovateľa, ktorý bude ako sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa;
 2. poskytovatelia právneho a daňového poradenstva;
 3. poskytovatelia IT a poštových služieb;
 4. Google – spoločnosť poskytujúca službu Google Analytics slúžiacu na analýzu prevádzky webovej stránky Prevádzkovateľa;
 5. Facebook – spoločnosť zabezpečujúca stránku Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram prostredníctvom, ktorej môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov Dotknutých osôb v prípade udelenia súhlasu;
 6. Daňový úrad;
 7. Slovenská obchodná inšpekcia;
 8. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;
 9. tretie strany platformy Shopify, ktoré slúžia na poriadne fungovanie stránky, ako sú napr. Mailchimp a iné;
 10. iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

6. Prenos osobných údajov

Doména Prevádzkovateľa www.holifoli.sk používa službu „Google Analytics“, poskytovanú spoločnosťou Google LLC (USA), za účelom analýzy prevádzky predmetnej webovej stránky. Spoločnosť Google LLC je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Zhromažďovanie osobných údajov za týmto účelom môže Dotknutá osoba deaktivovať tak, že si stiahne a nainštaluje nasledovný doplnok do svojho prehliadača (Google Analytics Opt-out Browser Add-on): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Osobné údaje môžu byť v prípade poskytnutia súhlasu zo strany Dotknutej osoby zverejnené prostredníctvom stránky Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Sociálnu sieť Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, ktorá je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Meta v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Meta nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.

 

7. Čas uchovávania

Osobné údaje budú uchovávané počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne počas trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a počas archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne do skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase Dotknutej osoby, osobné údaje sa za týmto účelom budú spracúvať maximálne počas udeleného súhlasu.

Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať.

 

8. Opatrenia na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením. Prevádzkovateľ využíva najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a prenosu dát a pravidelne venuje pozornosť odborným znalostiam svojho personálu.

 

9. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:

 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);
 4. právo namietať proti spracúvaniu;
 5. právo na prenosnosť údajov;
 6. ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).

Dotknutým osobám poskytne Prevádzkovateľ kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje o nich získal a za akým účelom. V prípade záujmu môže Dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: holifolishop@gmail.com. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskytnutie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Zákonom o ochrane osobných údajov resp. Nariadením (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa Dotknutá osoba musí identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia alebo preukázať, že je oprávnená prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

 

10. Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na súhlase, Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy holifolishop@gmail.com. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob autentifikácie odvolania súhlasu.

 

11. Právo namietať proti spracúvaniu

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu  ich osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknuté osoby majú právo namietať zaslaním správy na e-mailovú adresu holifolishop@gmail.com. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie.

 

12. Orgán dozoru

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Prevádzkovateľ dodržiava  všetky stanovené legislatívne pravidlá a bezpečnostné opatrenia.  V prípade, že by to Dotknuté osoby považovali za potrebné a nebudú súhlasiť so spôsobom, akým dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava

 

13. Záverečné ustanovenia

V prípade nákupu prostredníctvom e-shopu tvoria tieto podmienky ochrany osobných údajov súčasť všeobecných obchodných podmienok.

Tieto podmienky sú zverejnené na doméne Prevádzkovateľa www.holifoli.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Tieto podmienky sa uplatňujú od 23.03.2022 a sú pravidelne revidované a aktualizované.