Obchodné podmienky

Základné informácie

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu www.holifoli.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. Pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 2. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
1. Predávajúcim je:

Obchodné meno: Ing. Nikola Hanusková

Sídlo: Pastierska 3606/1, 900 31 Stupava

IČO: 54425395  

DIČ: 1084441204

Registrácia: zapísaná v ŽR Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra: 340-47368

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.holifoli.sk

Email: holifolishop@gmail.com

2. Kupujúcim je:

spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je:

1) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava, 3) Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

4. Výživovým doplnkom je:

Podľa Zákona č. 152/1995 Z. z. § 2 e) výživovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách,

5. Informácie o tovare a cene

 • Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
 • Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní.
 • Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
 • Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: holifolishop@gmail.com.
 • Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov Predávajúceho alebo výrobcu.
 • Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
6. Objednávka tovaru
 1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.
 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.
7. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka").
 2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
8. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené zmluvnou kuriérskou spoločnosťou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.
 3. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis maior), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).
 4. Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 5. Za škodu, ktorá vznikla počas prepravy zvoleného dopravcu. Vzniknuté škody sa budú riešiť s predávajúcim a dopravcom a k náhrade škody sa bude postupovať podľa konkrétnych Obchodných podmienok každého prepravcu.
9. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

10. Podmienky dodania tovaru

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.
 2. Internetový obchod holifoli.sk doručuje tovar prostredníctvom zmluvnej kuriérskej alebo dopravnej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu bude Kupujúci informovaný SMS/e-mailom.
 3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní (30 dní) od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom, tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 6. V prípade, že si Kupujúci zvolí zaslanie tovaru na dobierku hradí poplatok za dobierku vo výške podľa aktuálne platného cenníka v čase dodania tovaru pri prevzatí tovaru spolu s kúpnou cenou za dodaný tovar.

11. Dodacie náklady

Dodanie zabezpečuje: Slovenská pošta, Packeta (Zásielkovňa).

Ceny pre doručenie sú nasledovné:

Slovenská pošta (kuriér na adresu): dodanie SR 4 EUR

Packeta (odberné miesto): dodanie SR 2,90 EUR

Packeta (odberné miesto): dodanie CZ 4,50 EUR (110 Kč)

Packeta (kuriér na adresu): dodanie AT 4,90 EUR 

DOPRAVA NAD 50 EUR ZDARMA.

V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na holifolishop@gmail.com.
Zmena vyhradená.

12. Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu: Pastierska 3606/21 avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť vyplnený Reklamačný formulár (doklady stačí zaslať aj na email: holifolishop@gmail.comhttps://cdn.shopify.com/s/files/1/0569/8669/7828/files/Reklamacia_holifoli.pdf?v=1650896702
 3. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 4. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu. Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 7. Vzhľadom na charakter predávaného sortimentu (doplnky výživy), nie je možné vrátiť pokiaľ bol tovar rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania.
 1. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie alebo dátum minimálnej trvanlivosti, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Potravinársky Tovar si musí pri dodržaní podmienok správneho skladovania zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 1. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 1. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

13.  Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru prostredníctvom vyplnenia nasledujúceho formulára a zaslania na email holifolishop@gmail.com alebo na adresu Pastierska 3606/21, Stupava 900 31 spolu so zakúpeným tovarom. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru):

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0569/8669/7828/files/Odstupenie_od_zmluvy_holifoli.pdf?v=1650894463

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad potraviny, ktorých obal spotrebiteľ otvoril alebo narušil alebo kozmetické výrobky, ktorých obal bol spotrebiteľom otvorený).
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia, formulára o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 1. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 1. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 

 14Ochrana a spracovanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru, vybavením reklamácie. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru zmluvným dopravcom internetového obchodu.
 4. Kupujúci môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov emailom na holifolishop@gmail.com alebo priamo vo svojom profile.

15. Alternatívne online riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na holifolishop@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Kupujúci - spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_sk
 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - spotrebiteľ t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh na alternatívne riešenie sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 EUR (pričom konkrétne pravidlá alternatívneho riešenia sportu Subjektu ARS môžu stanovovať niečo iné). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.